Läsplan
Bibelversion
Dag 49 Dag 50Dag 51

Andra Korinthierbrevet kapitel 4

1
Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.
2
Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.
3
Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.
4
Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.
5
Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.
6
Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.
7
Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.
8
Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa,
9
förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.
10
Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.
11
Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp.
12
Så verkar döden i oss, och livet i er.
13
Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi.
14
Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er.
15
Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.
16
Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.
17
Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.
18
Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Andra Korinthierbrevet kapitel 5

1
Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.
2
Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning,
3
ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna.
4
Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet.
5
Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning.
6
Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen.
7
Ty vi lever här i tro, utan att se.
8
Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.
9
Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta.
10
Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.
11
Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.
12
Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat.
13
Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er.
14
Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött.
15
Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.
16
Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så.
17
Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.
18
Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.
19
Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.
20
Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.
21
Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Andra Korinthierbrevet kapitel 6

1
Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta.
2
Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.
3
Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte skall smutskastas.
4
Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest,
5
under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält,
6
i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek,
7
med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand,
8
under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning.
9
Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds,
10
vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.
11
Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna.
12
Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt.
13
Gör som vi! Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan.
14
Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
15
Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?
16
Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
17
Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er,
18
och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.