Läsplan
Bibelversion
Dag 54 Dag 55Dag 56

Efesierbrevet kapitel 1

1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus.
2
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
3
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,
4
liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.
5
I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut,
6
för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.
7
I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd
8
som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.
9
Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus,
10
den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.
11
I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,
12
för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.
13
I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.
14
Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.
15
Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga,
16
upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner.
17
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.
18
Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,
19
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.
20
Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,
21
över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.
22
Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen,
23
som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Efesierbrevet kapitel 2

1
Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.
2
Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.
3
Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.
4
Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek,
5
också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.
6
Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,
7
för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.
8
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,
9
inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
11
Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand.
12
Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen.
13
Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.
14
Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren.
15
Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid.
16
Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen.
17
Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
18
Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.
19
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.
20
Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.
21
Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.
22
I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Efesierbrevet kapitel 3

1
Därför böjer jag, Paulus, mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar.
2
Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er,
3
hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit.
4
När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet.
5
I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter.
6
Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.
7
Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.
8
Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom
9
och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare.
10
Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.
11
Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.
12
I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.
13
Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er.
14
Därför böjer jag mina knän för Fadern,
15
han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.
16
Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,
17
och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
18
Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet
19
och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
20
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,
21
honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.