Läsplan
Bibelversion
Dag 57 Dag 58Dag 59

Kolosserbrevet kapitel 1

1
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timoteus,
2
till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader.
3
Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er.
4
Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga,
5
på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium
6
som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt. Så har det också gjort hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är.
7
Det har ni fått lära er av Epafras, vår käre medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe.
8
Han har berättat för oss om er kärlek i Anden.
9
Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt,
10
så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.
11
Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.
12
Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
13
Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
14
I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.
15
Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.
16
Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
17
Han är till före allting, och allt består genom honom.
18
Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.
19
Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom
20
och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen.
21
Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender,
22
också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga,
23
om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.
24
Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen.
25
Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord,
26
den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga.
27
För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp.
28
Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.
29
För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Kolosserbrevet kapitel 2

1
Jag vill att ni skall veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen,
2
för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus.
3
I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.
4
Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord.
5
Ty även om jag är kroppsligt frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus.
6
Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom
7
och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.
8
Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.
9
Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,
10
och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.
11
I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur
12
och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.
13
Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser
14
och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.
15
Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.
16
Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat.
17
Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.
18
Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt 'ödmjukhet' och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne
19
och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor.
20
Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud:
21
"Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på".
22
Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror.
23
Detta uppfattas visserligen som 'vishet', med sin självvalda gudstjänst, sin 'ödmjukhet' och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet.

Kolosserbrevet kapitel 3

1
Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
2
Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.
3
Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.
4
När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.
5
Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.
6
Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.
7
Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder.
8
Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.
9
Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar
10
och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.
11
Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.
12
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
13
Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.
14
Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.
15
Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.
16
Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.
17
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.
18
Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren.
19
Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.
20
Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja.
21
Ni fäder, reta inte upp era barn, så att de tappar modet.
22
Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt, inte som ögontjänare för att ställa er in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren.
23
Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.
24
Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.
25
Den som gör orätt skall få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen.

Kolosserbrevet kapitel 4

1
Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen.
2
Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.
3
Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet - det är för den jag är fånge -
4
och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den.
5
Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle.
6
Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.
7
Vad mig beträffar skall Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren.
8
Honom sänder jag till er just för att ni skall få veta hur vi har det och för att han skall uppmuntra era hjärtan.
9
Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus, som är en av er. De skall berätta för er om allting här.
10
Aristarkus, min medfånge, hälsar till er och det gör också Markus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om: ta väl emot honom när han kommer till er.
11
Jesus, som kallas Justus, hälsar också. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. De har varit till tröst för mig.
12
Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill.
13
Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis.
14
Vår älskade Lukas, läkaren, hälsar till er liksom Demas.
15
Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus.
16
När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det också blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet som kommer från dem.
17
Säg åt Arkippus: "Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren."
18
Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Tänk på mina bojor. Nåden vare med er.