Läsplan
Bibelversion
Dag 59 Dag 60Dag 61

Andra Thessalonikerbrevet kapitel 1

1
Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
2
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
3
Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er.
4
Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.
5
Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för.
6
Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er
7
och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar,
8
i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.
9
Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt,
10
när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.
11
Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron,
12
så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.

Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2

1
När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder,
2
att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.
3
Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,
4
motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.
5
Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?
6
Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.
7
Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.
8
Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.
9
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under
10
och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.
11
Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen
12
och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
13
Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.
14
Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.
15
Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.
16
Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp,
17
uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

Andra Thessalonikerbrevet kapitel 3

1
För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er,
2
och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron.
3
Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde.
4
I Herren har vi det förtroendet för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er.
5
Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.
6
Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss.
7
Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er,
8
vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last.
9
Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa.
10
När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta.
11
Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar.
12
Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd.
13
Och ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är gott.
14
Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas.
15
Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.
16
Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla.
17
Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag.
18
Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla.